Bảng động từ bất quy tắc thông dụng trong Tiếng Anh

Khi học động từ trong tiếng Anh chúng ta rất cần dùng bảng động từ bất quy tắc. Chúng là những từ không tuân theo bất kỳ một nguyên tắc thêm ‘ed’ cố định và bảng động từ bất quy tắc hiện nay đã có trên 600 từ thông dụng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn bảng động từ bất quy tắc phổ biến trong tiếng Anh thường xuyên gặp.

Động từ bất quy tắc là gì?

Động từ bất quy tắc trong tiếng Anh (irregular verbs) là những động từ đặc biệt khi không tuân theo quy tắc cụ thể. Nhất là quy tắc thêm ‘ed’. Các động từ này sẽ được dùng trong các thời động từ như thì quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành, quá khứ hoàn thành.

Bảng động từ bất quy tắc thường gặp
Bảng động từ bất quy tắc thường gặp

Ex: She went to school yesterday.

(Cô ấy đã đi học ngày hôm qua)

➔ Ở đây, ‘went’ là động từ bất quy tắc của ‘go’

Bảng động từ bất quy tắc chủ yếu có 2 dạng:

+ Dạng động từ bất quy tắc ở cột hai/quá khứ đơn (Ved/c2): dùng cho thì quá khứ đơn

Ex: We broke it last night.

(Chúng tôi đã làm vỡ nó tối qua)

➔ Trong câu trên, ‘broke’ là dạng động từ bất quy tắc ở cột 2 của ‘break’

+ Dạng động từ bất quy tắc ở cột ba/quá khứ phân từ (Ved/PII): dùng cho thì hiện tại hoàn thành và quá khứ hoàn thành

Ex: They have eaten chicken for 2 weeks.

(Họ đã ăn gà khoảng 2 tuần)

Bảng động từ bất quy tắc thường gặp trong tiếng Anh

Bên dưới là bảng động từ bất quy tắc đầy đủ trong tiếng Anh, chi tiết nhất dành cho học sinh tham khảo.

STT Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa

A

1 abide abode/abided abode / abided lưu trú, lưu lại
2 arise arose arisen phát sinh
3 awake awoke awoken đánh thức, thức

B

4 be was/were been thì, là, bị, ở
5 bear bore borne mang, chịu dựng
6 become became become trở nên
7 befall befell befallen xảy đến
8 begin began begun bắt đầu
9 behold beheld beheld ngắm nhìn
10 bend bent bent bẻ cong
11 beset beset beset bao quanh
12 bespeak bespoke bespoken chứng tỏ
13 bid bid bid trả giá
14 bind bound bound buộc, trói
15 bleed bled bled chảy máu
16 blow blew blown thổi
17 break broke broken đập vỡ
18 breed bred bred nuôi, dạy dỗ
19 bring brought brought mang đến
20 broadcast broadcast broadcast phát thanh
21 build built built xây, xây dựng
22 burn burnt/burned burnt/burned đốt, cháy
23 buy bought bought mua

C

24 cast cast cast ném, tung
25 catch caught caught bắt, chụp
26 chide chid/ chided chid/ chidden/ chided mắng chửi
27 choose chose chosen chọn, lựa
28 cleave clove/ cleft/ cleaved cloven/ cleft/ cleaved chẻ, tách hai
29 cleave clave cleaved dính chặt
30 come came come đến, đi đến
31 cost cost cost có giá là
32 crow crew/crewed crowed gáy (gà)
33 cut cut cut cắt, chặt
D
34 deal dealt dealt giao thiệp
35 dig dug dug dào
36 dive dove/ dived dived lặn; lao xuống
37 drew drew drawn vẽ; kéo
38 dream dreamt/ dreamed dreamt/ dreamed mơ thấy
39 drink drank drunk uống
40 drive drove driven lái xe
41 dwell dwelt dwelt trú ngụ, ở
E
42 eat ate eaten ăn
F
43 fall fell fallen ngã; rơi
44 feed fed fed cho ăn; ăn; nuôi;
45 feel felt felt cảm thấy
46 fight fought fought chiến đấu
47 find found found tìm thấy; thấy
48 flee fled fled chạy trốn
49 fling flung flung tung; quang
50 fly flew flown bay
51 forbear forbore forborne nhịn
52 forbid forbade/ forbad forbidden cấm đoán; cấm
53 forecast forecast/ forecasted forecast/ forecasted tiên đoán
54 foresee foresaw forseen thấy trước
55 foretell foretold foretold đoán trước
56 forget forgot forgotten quên
57 forgive forgave forgiven tha thứ
58 forsake forsook forsaken ruồng bỏ
59 freeze froze frozen (làm) đông lại
G
60 get got got/ gotten có được
61 gild gilt/ gilded gilt/ gilded mạ vàng
62 gird girt/ girded girt/ girded đeo vào
63 give gave given cho
64 go went gone đi
65 grind ground ground nghiền; xay
66 grow grew grown mọc; trồng
H
67 hang hung hung móc lên; treo lên
68 hear heard heard nghe
69 heave hove/ heaved hove/ heaved trục lên
70 hide hid hidden giấu; trốn; nấp
71 hit hit hit đụng
72 hurt hurt hurt làm đau
I
73 inlay inlaid inlaid cẩn; khảm
74 input input input đưa vào
75 inset inset inset dát; ghép
K
76 keep kept kept giữ
77 kneel knelt/ kneeled knelt/ kneeled quỳ
78 knit knit/ knitted knit/ knitted đan
79 know knew known biết; quen biết
L
80 lay laid laid đặt; để
81 lead led led dẫn dắt; lãnh đạo
82 leap leapt leapt nhảy; nhảy qua
83 learn learnt/ learned learnt/ learned học; được biết
84 leave left left ra đi; để lại
85 lend lent lent cho mượn (vay)
86 let let let cho phép; để cho
87 lie lay lain nằm
88 light lit/ lighted lit/ lighted thắp sáng
89 lose lost lost làm mất; mất
M
90 make made made chế tạo; sản xuất
91 mean meant meant có nghĩa là
92 meet met met gặp mặt
93 mislay mislaid mislaid để lạc mất
94 misread misread misread đọc sai
95 misspell misspelt misspelt viết sai chính tả
96 mistake mistook mistaken phạm lỗi, lầm lẫn
97 misunderstand misunderstood misunderstood hiểu lầm
98 mow mowed mown/ mowed cắt cỏ
O
99 outbid outbid outbid trả hơn giá
100 outdo outdid outdone làm giỏi hơn
101 outgrow outgrew outgrown lớn nhanh hơn
102 output output output cho ra (dữ kiện)
103 outrun outran outrun chạy nhanh hơn; vượt quá
104 outsell outsold outsold bán nhanh hơn
105 overcome overcame overcome khắc phục
106 overeat overate overeaten ăn quá nhiều
107 overfly overflew overflown bay qua
108 overhang overhung overhung nhô lên trên, treo lơ lửng
109 overhear overheard overheard nghe trộm
110 overlay overlaid overlaid phủ lên
111 overpay overpaid overpaid trả quá tiền
112 overrun overran overrun tràn ngập
113 oversee oversaw overseen trông nom
114 overshoot overshot overshot đi quá đích
115 oversleep overslept overslept ngủ quên
116 overtake overtook overtaken đuổi bắt kịp
117 overthrow overthrew overthrown lật đổ
P
118 pay paid paid trả (tiền)
119 prove proved proven/proved chứng minh(tỏ)
120 put put put đặt; để
R
121 read read read đọc
122 rebuild rebuilt rebuilt xây dựng lại
123 redo redid redone làm lại
124 remake remade remade làm lại; chế tạo lại
125 rend rent rent toạc ra; xé
126 repay repaid repaid hoàn tiền lại
127 resell retold retold bán lại
128 retake retook retaken chiếm lại; tái chiếm
129 rewrite rewrote rewritten viết lại
130 rid rid rid giải thoát
131 ride rode ridden cưỡi
132 ring rang rung rung chuông
133 rise rose risen đứng dậy; mọc
134 run ran run chạy
S
135 saw sawed sawn cưa
136 say said said nói
137 see saw seen nhìn thấy
138 seek sought sought tìm kiếm
139 sell sold sold bán
140 send sent sent gửi
141 sew sewed sewn/sewed may
142 shake shook shaken lay; lắc
143 shear sheared shorn xén lông cừu
144 shed shed shed rơi; rụng
145 shine shone shone chiếu sáng
146 shoot shot shot bắn
147 show showed shown/ showed cho xem
148 shrink shrank shrunk co rút
149 shut shut shut đóng lại
150 sing sang sung ca hát
151 sink sank sunk chìm; lặn
152 sit sat sat ngồi
153 slay slew slain sát hại; giết hại
154 sleep slept slept ngủ
155 slide slid slid trượt; lướt
156 sling slung slung ném mạnh
157 slink slunk slunk lẻn đi
158 smell smelt smelt ngửi
159 smite smote smitten đập mạnh
160 sow sowed sown/ sewed gieo; rải
161 speak spoke spoken nói
162 speed sped/ speeded sped/ speeded chạy vụt
163 spell spelt/ spelled spelt/ spelled đánh vần
164 spend spent spent tiêu sài
165 spill spilt/ spilled spilt/ spilled tràn đổ ra
166 spin spun/ span spun quay sợi
167 spit spat spat khạc nhổ
168 spoil spoilt/ spoiled spoilt/ spoiled làm hỏng
169 spread spread spread lan truyền
170 spring sprang sprung nhảy
171 stand stood stood đứng
172 stave stove/ staved stove/ staved đâm thủng
173 steal stole stolen đánh cắp
174 stick stuck stuck ghim vào; đính
175 sting stung stung châm ; chích; đốt
176 stink stunk/ stank stunk bốc muìi hôi
177 strew strewed strewn/ strewed rắc , rải
178 stride strode stridden bước sải
179 strike struck struck đánh đập
180 string strung strung gắn dây vào
181 strive strove striven cố sức
182 swear swore sworn tuyên thệ
183 sweep swept swept quét
184 swell swelled swollen/ swelled phồng ; sưng
185 swim swam swum bơi; lội
186 swing swung swung đong đưa
T
187 take took taken cầm ; lấy
188 teach taught taught dạy ; giảng dạy
189 tear tore torn xé; rách
190 tell told told kể ; bảo
191 think thought thought suy nghĩ
192 throw threw thrown ném ; liệng
193 thrust thrust thrust thọc ;nhấn
194 tread trod trodden/ trod giẫm ; đạp
U
195 unbend unbent unbent làm thẳng lại
196 undercut undercut undercut ra giá rẻ hơn
197 undergo underwent undergone kinh qua
198 underlie underlay underlain nằm dưới
199 underpay undercut undercut trả lương thấp
200 undersell undersold undersold bán rẻ hơn
201 understand understood understood hiểu
202 undertake undertook undertaken đảm nhận
203 underwrite underwrote underwritten bảo hiểm
204 undo undid undone tháo ra
205 unfreeze unfroze unfrozen làm tan đông
206 unwind unwound unwound tháo ra
207 uphold upheld upheld ủng hộ
208 upset upset upset đánh đổ; lật đổ
W
209 wake woke/ waked woken/ waked thức giấc
210 waylay waylaid waylaid mai phục
211 wear wore worn mặc
212 weave wove/ weaved woven/ weaved dệt
213 wed wed/ wedded wed/ wedded kết hôn
214 weep wept wept khóc
215 wet wet / wetted wet / wetted làm ướt
216 win won won thắng ; chiến thắng
217 wind wound wound quấn
218 withdraw withdrew withdrawn rút lui
219 withhold withheld withheld từ khước
220 withstand withstood withstood cầm cự
221 work wrought / worked wrought / worked rèn (sắt)
222 wring wrung wrung vặn ; siết chặt
223 write wrote written viết

Mẹo học bảng động bất quy tắc

Cấu trúc A – A – A

Với cấu trúc này, động từ bất quy tắc sẽ ở cùng 1 dạng ở cả hiện tại, quá khứ và quá khứ phân từ.

Ex: read/read/read: đọc

hit/hit/hit: cắn

inset/inset/inset: ghép

hurt/hurt/hurt: làm đau

Cấu trúc A – B- B

Đây là cấu trúc áp dụng đối với những động từ có dạng quá khứ và quá khứ phân từ giống nhau.

Ex:

withhold/withheld/withheld: từ khước

lend/lent/lent: mượn

buy/bought/bought: mua

build/built/built: xây, xây dựng

Cấu trúc A – B – A

Với các động từ áp dụng theo cấu trúc này, động từ sẽ thay đổi từ hiện tại sang quá khứ nhưng ở dạng quá khứ phân từ lại giống với hiện tại.

Ex: run/ran/run: chạy

come/came/come: đến

Cấu trúc A – B – C

Ở cấu trúc này thì các động từ bất quy tắc chuyển đổi ở cả 3 dạng.

Ex: speak/spoke/spoken: nói

write/wrote/writen: viết

drive/drove/driven: lái xe

Bí quyết học động từ bất quy tắc

Bảng động từ bất quy tắc trong Tiếng Anh có hơn 200 từ, việc ghi nhớ tất cả rất khó. Vì vậy các bí quyết học sẽ cần thiết với chúng ta.

Học theo nhóm: gom các động từ bất quy tắc dựa theo đặc điểm riêng. Điều này giúp chúng ta dễ học, dễ nhớ. Ví dụ: nhóm các động từ giữ nguyên ở 3 dạng: cost, cut, hit, hurt, put, set, shut, split…

Hoặc nhóm động từ khi ở quá khứ và quá khứ phân từ như nhau: send, spend…

Học qua bài hát: bạn từng học động từ bất quy tắc qua lời bài hát chưa? Hãy thử ngay vì cách này rất hiệu quả đấy nhé.Thông thường, chúng ta học động từ bất quy tắc qua bài hát chủ yếu các video Youtube. Hãy xem video này nhé.

Học qua ứng dụng Tiếng Anh: English Irregular Verbs là ứng dụng hay mà các bạn có thể tham khảo. Ứng dụng Tiếng Anh này giúp người học biết cách đọc, phát âm động từ bất quy tắc chuẩn nhất.

Cách phát âm động từ bất quy tắc

Để phát âm chuẩn xác chúng tôi xin giới thiệu video phát âm các động từ bất quy tắc thông dụng nhất. Mời các theo dõi và tập phát âm chuẩn xác nhé.

x2tienganh vừa chia sẻ bảng động từ bất quy tắc trong tiếng Anh cùng với mẹo ghi nhớ và phát âm động từ bất quy tắc chính xác. Việc phát âm động từ chỉ cần xem video chắc chắn các bạn sẽ thực hành thành thục và nhớ lâu hơn.

Chúc các bạn học tốt!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top