Các Thì Tiếng Anh

Tổng hợp ngữ pháp 13 thì trong Tiếng thường gặp nhất.

? 13 thì Tiếng Anh

Đối với hiện tại:

Thì hiện tại đơn

Thì hiện tại tiếp diễn

Thì hiện tại hoàn thành

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Đối với quá khứ:

Thì quá khứ đơn

Thì quá khứ tiếp diễn

Thì quá khứ hoàn thành

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Đối với tương lai:

Thì tương lai đơn

Thì tương lai gần

Thì tương lai tiếp diễn

Thì tương lai hoàn thành

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Tất cả các thông tin về thì Tiếng Anh như cấu trúc, cách dùng, dấu hiệu nhận biết cơ bản. Mời các bạn ôn tập kiến thức.

Scroll to Top